Preventie- en Integriteitsbeleid

Aikido is in principe een contactsport. Het is gericht op het fysiek omgaan met de ander met het doel weerbaarheid te ontwikkelen tegen aanvallen. Het beoefenen van aikido kan daarom niet zonder fysiek contact. Veel grenzen in het contact tussen beoefenaars zijn echter niet eenduidig. Wat de een ervaart als normaal, ervaart een ander misschien als (seksueel) intimiderend. Daarom hanteert de ASA een strikt preventie- en integriteitsbeleid.
NB: deze tekst wordt binnenkort mogelijk nog aangepast.

Algemeen

De ASA handhaaft een strenge dojo-etikette tijdens de trainingen en laat de stichting leerlingen bij inschrijving verklaren dat zij zich daaraan houden. De basis van deze dojo-etikette is dat men op elk moment van de training – dus ook tijdens fysiek contact – respect voor elkaar toont. De intentie daartoe wordt voor en na iedere oefening, en aan begin en eind van elke les, door een buiging bevestigd. Dit respect is ook opgenomen in de huisregels van de ASA, die iedereen bij inschrijving ontvangt: iedereen (dus ook docenten en begeleiders) behandelt  elkaar met respect. De docenten zien daarop toe en geven zelf het voorbeeld.

Doet zich desondanks een geval van ongewenste bejegening voor, en leidt overleg met docent of bestuur niet tot oplossing, dan kan men zich wenden tot de vertrouwenspersonen die op de ledenpagina staan vermeld. Is er duidelijk sprake van seksueel overschrijdend gedrag, dan geldt het hieronder beschreven sanctiebeleid.

Minderjarige leerlingen

Waar het gaat om contact tussen docenten/begeleiders en minderjarige leerlingen anderzijds, ligt de grens nog gevoeliger. Er is immers nog meer dan bij volwassenen sprake van onervarenheid van het kind, en van een ongelijke machtsverhouding tussen docent en leerling. Het ene kind heeft behoefte aan een knuffel of aai over de bol, een ander kind vindt zo’n aanraking niet prettig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien en aikido te kunnen beoefenen. Maar er is wel één heel duidelijke grens: seksuele handelingen en contacten tussen docenten/begeleiders en minderjarigen die bij ons komen, zijn absoluut ontoelaatbaar!

Seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen: hieronder verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, docent-leerling, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragsregels voor docenten en begeleiders van de ASA

Ter aanvulling op en specificatie van het bestaande beleid zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

Algemeen (volwassenen en minderjarigen)

  1. De docent/begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen.
  2. De docent/begeleider onthoudt zich ervan de leerling te bejegenen op een wijze die de leerling in haar of zijn waardigheid aantast.
  3. De docent/begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de leerling dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De docent/begeleider mag de leerling niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Dit geldt ook voor  leerlingen onderling.

Minderjarigen

  1. De docent/begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  2. De docent/begeleider zal tijdens trainingen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedkamer of hotelkamer.
  3. Ouders mogen bij alle trainingen en andere activiteiten aanwezig zijn, op voorwaarde dat zij zich aan dezelfde huis- en gedragsregels houden als de docenten/begeleiders, en de instructies van de docenten te allen tijde opvolgen.
  4. De docent/begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat dit gedrag door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  5. Indien de docent/begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur of een van de vertrouwenspersonen.
  6. In die gevallen waar deze gedragsregels niet (direct) voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de docent/begeleider in de geest van de gedragsregels te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur of een van de vertrouwenspersonen.

 

Sanctiebeleid

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. Indien nodig, neemt het bestuur dit op via de Aikido Bond Nederland (ABN), die voor klachten over seksuele intimidatie twee Verenigingscontactpersonen  heeft aangesteld. Alle sport-tuchtrechtelijke zaken binnen de Aikido Bond Nederland worden afgehandeld via het Instituut Sport Rechtspraak.

De sancties bestaan uit het voor kortere of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen, mogelijk aangevuld met royering van het lidmaaatschap van de ASA. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

nieuws

agenda

locaties

Contactformulier

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het formulier hieronder